Sosial kompetanse

Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger, og i dagliglivet har de fleste en formening om hva det dreier seg om. Det handler om å mestre samspill med andre, eller med andre ord; det å lykkes i å omgås andre. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre, og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.

 I barnehagen jobber vi bevisst med sosial kompetanse hver dag. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på -  og stolthet over egen tilhørighet, og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utviklingen av problemadferd, som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området (Rammeplan for barnehager).

EQ- dockan.

Et av de pedagogiske verktøyene vi skal bruke for arbeid med sosial
kompetanse, er EQ- dockan. EQ – dockan er dukker med ulike følelsesutrykk, som
glad, sint, redd, lei seg, sur og harmonisk (disse dukkene vil dere kunne se på
Fugleredet - barnehagens fellesrom).

EQ er emosjonell intelligens, og handler om å ha kontakt med -
og kunne håndtere sine følelser. Det handler også om å kunne motivere seg selv,
å kunne oppfatte følelser hos andre, samt å skape og bevare gode relasjoner. Det
å arbeide bevisst med barns følelser, er en viktig del av sosial kompetanse.
Vi lærer barnet at det er helt greit å være sint, sur, lei seg og redd,
og at det er handlingen en gjør som må være kontrollert. Arbeidet med EQ-dockan
handler derfor ikke bare om å bli trygg og gjenkjenne følelser, men å vite hva
en kan gjøre når disse følelsene kommer.

"Du og jeg og vi to"

Kari Lamer er utdannet cand.paed. og arbeider nå som førsteamanuensis i pedagogikk ved
Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning.

Hun har, med støtte fra Norges forskningsråd, drevet forsknings- og utviklingsarbeid på hvordan man kan fremme sosial kompetanse hos barn. Hun har blant annet utviklet "Du og jeg og vi to! – et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling hos barn”. Kari Lamer har delt sosial kompetanse inn i følgende emner: empati /
rolle taking, prososial adferd, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede og
humor.

Vår barnehage skal dette barnehageåret fortsette å benytte hennes
rammeprogram for vårt arbeid med sosial kompetanse. Vi skal spesielt bruke disse fortellingene når det oppstår situasjoner i barnehagen, som kan knyttes til de ulike temaene Lamer fokuserer på.