SPRÅKETS MAGI I NERDRUMSHAGEN BARNEHAGE

"Å støtte barns utvikling av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Regjeringen har derfor vært opptatt av at alle barn i barnehagen skal oppleve et rikt språkmiljø som gir god støtte i utviklingen av språk og kommunikasjonsevne i vid forstand." (St.meld.24) En forsinket språkutvikling vil ikke bare være et språklig problem. Den kan påvirke barns utvikling sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Kan også øke risikoen for senere lese- og skrivevansker, og psykososiale vansker. (Bretvedt kompetansesenter) Klikk på overskriften for å lese mer....

Barns språklige og kommunikative kompetanse er viktig, både for barnets liv her og nå, for å kunne delta aktivt i et fellesskap og for barnets muligheter i framtiden. Språklige og kommunikative ferdigheter har også betydning i barns etablering av vennskap.

Forskning har påvist en nær sammenheng mellom kognitiv, sosial og språklig utvikling og pekt på betydningen av tidlig innsats når barn har språklige forsinkelser eller språkvansker. Det er påvist en sammenheng mellom barns tidlige språklige kommunikative ferdigheter og utvikling av blant annet leseferdigheter.

At barnehagen arbeider systematisk med språk, er et virkningsfullt tiltak for sosial utjevning. (st.meld.24) 

Ordforrådet eller vokabularet antas å være summen av ordene vi forstår og bruker. Vokabularutvikling i førskolealder står derfor helt sentralt, fordi begreper og ord er vårt viktigste verktøy for å forstå og motta budskap. Et godt utviklet vokabular og god begrepsforståelse er også avgjørende for læring og senere leseutvikling.

 

Barn som vokser opp i et stimulerende språkmiljø, hører mange ord og lærer mange ord.
Det er vanlig at førskolebarn tilegner seg opptil ni nye ord pr. dag fra de er halvannet – til de er ca. seks år (Bloom 2002). Dette betyr at barn i seksårsalder kan forstå ca. 1500 ord.
Da språkforståelsen vanligvis utvikles forut for talespråket, regner vi med at barnet bruker ca. en fjerdedel av disse ordene aktivt. Det antas likevel å være stor variasjon i barns ordforrådsutvikling allerede i førskolealder (Kristoffersen og Simonsen 2011). Det innebærer at barn kommer til barnehage og skole med svært ulike forutsetninger og ferdigheter i kommunikasjon og språktilegnelse. Ordforrådet i førskolealder synes å ha stor betydning for senere leseferdigheter. (Unni Espenakk, Ernst Ottem og Merethe Mørk).

Mange barnehagebarn vokser opp med andre språk i hjemmet enn norsk. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage, har økt betydelig siden 2005.

Deltakelse i barnehagetilbud av god kvalitet er viktig for at minoritetsspråklige barn skal ha de samme forutsetningene for læring som øvrige elever når de begynner på skolen.

 

 Dette barnehageåret vil vårt hovedfokus være å videreutvikle barnehagens språkmiljø.

 Utdanningsdirektoratet har i 2013 gitt ut en veielder om språk, til alle landets 6500 barnehager. Denne skal være utgangspunkt for vårt arbeid med språk dette barnehageåret. Veielderen, som har fått navnet: "SPRÅK I BARNEHEGEN -mye mer enn bare prat", er delt inn i tre deler:

  • Språkstimulering
  • Dokumentasjon og vurdering av språk
  • Språktilegnelse

Veilederen inneholder mange eksempler på hvordan alle som jobber i barnehagen, kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna, og invitere dem til å bruke språket selv.

 

Dette gjør vi ved at personalet:

  • Er opptatt av - og viser interesse for barnas språklige initiativ og interesser.
  • Fremmer tillitt mellom barnet og seg selv som voksen, og barna i mellom, slik at barna kjenner seg trygge og kan oppleve glede ved å kommunisere og bruke språket sitt.
  • Har høyt fokus på språkstimulering i alle aktiviteter i løpet av dagen.
  • Lytter til barna og tolker kroppsspråk.
  • Oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser.

Det å ha høyt fokus på ovenstående punkter, er av avgjørende betydnig for videre utvikling av talespråket hos barnet.

 

Vi vet at barn omgis av et rikt språkmiljø hjemme og i barnehagen, men vi ser av forskning og erfaring at det ikke er nok. Vi må også berike alle voksnes kunnskap om viktigheten av ord- og begrepslæring, samt kunnskap om hvordan vi kan arbeide mer bevisst for å stimulere barns språk.

I vår barnehage er vi opptatt av at barn skal få direkte opplevelser med ord og begreper, samt det å lære med alle sanser. Barnehager er gode på å visualisere alle sanger, eventyr og fortellinger, men i tillegg vil vi ta for oss enkeltord og begreper hver uke og fokusere på de samme ordene og begrepene i sanger, eventyr, fortellinger og hverdags samtaler.

Våre arbeidsmetoder vil gå ut på å la barna samtale om betydning av ord og begreper, lage tankekart, visualisere, utføre intervjuer, delta i små samtalegrupper,gå på «faktajakt» i bøker og i den digitale verden.

Det er viktig for vår barnehage at de voksne har fokus på å møte barna på deres nivå, og på den arenaen barnet føler seg trygg.