Informasjon om barnehagens Samarbeidsutvalg

På denne siden får du informasjon om hvem som sitter i samarbeidsutvalget, og hvilke arbeidsoppgaver utvalget har.

Samarbeidsutvalget

 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
 • Samarbeidsutvalget skal bestå av 7 medlemmer.
 • Foreldrerådet og de ansatte velger 3 representanter hver til SU. Det vil si at Liten base velger 1 representant og stor base velger 2 representanter. Daglig leder er styrets representant i SU. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
 • Samarbeidsutvalget skal ha det overordnede ansvaret for å planlegge, samt gjennomføre ulike sosiale arrangementer i barnehagen som blant annet julegrantenning og sommerfest.
 • Som styrets representant har daglig leder stemme,- møte,- tale - og forslagsrett i Samarbeidsytvalget.
 • Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen.
 • Samarbeidsutvalget holder møter når det ansees som nødvendig av utvalgets leder, av et medlem i Samarbeidsutvalget eller av styret.
 • Daglig leder foretar innkallinger til møtene. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at styreleder har mottatt anmodning om å holde møte.
 • Ved stemmelikhet på møtene avgjør daglig leders stemme.
 • Samarbeidsutvalget skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet budsjett, driftsendringer samt utnyttelse av arealer ute og inne.

 

 Dette er Samarbeidsutvalget 2017-2018

 

Foreldrerepresentant for liten base: Tina Berg

Vara: Tomas roos

Foreldrerepresentant for stor base: Lise Petterson

Foreldrerepresentant for stor base: Ida sem fossvik

Vara: Marthe Einmo

Ansattrepresentant stor base: Mona Iselin Fjeld

Ansattrepresentant Liten base: Marthe Narum

Sekretær: Marianne Hedenstad-Daglig leder

Representant fra barnehagestyret: Jon Letnes

 

Leder for samarbeidsutvalget 2017/2018: Tina Berg

 

Møter dette barnehageåret:

 • Torsdag 09.11 -Valg av leder for SU, samt planlegging av julegrantenning og baking til Lucia feiring
 • Torsdag 25.01 -Resultater av foreldreundersøkelsen -veien videre, samt planlegging av temakveld for foresatte og ansatte
 • Torsdag 15.03
 • Torsdag 24.05 -Planlegging av sommerfest

 

 

 

Nedenfor finner du linker til ulike arrangementer samarbeidsutvalget er med og arrangerer:

Lucia

Julemesse

Sommerfest