ASK I NERDRUMSHAGEN BARNEHAGE

ASK er en betegnelse for alternativ og supplerende kommunikasjon. I Nerdrumshagen barnehage supplerer vi vår kommunikasjon med tegn til tale og kommunikasjons kort. Klikk på overskriften for å lese mer....

ASK

Barn som vokser opp i et stimulerende språkmiljø, hører mange ord og lærer mange ord.
Det er vanlig at førskolebarn tilegner seg opptil ni nye ord pr. dag fra de er halvannet – til de er ca. seks år (Bloom 2002). Dette betyr at barn i seksårsalder kan forstå ca. 1500 ord.
Da språkforståelsen vanligvis utvikles forut for talespråket, regner vi med at barnet bruker ca. en fjerdedel av disse ordene aktivt. Det antas likevel å være stor variasjon i barns ordforrådsutvikling allerede i førskolealder (Kristoffersen og Simonsen 2011). Det innebærer at barn kommer til barnehage og skole med svært ulike forutsetninger og ferdigheter i kommunikasjon og språktilegnelse. Ordforrådet i førskolealder synes å ha stor betydning for senere leseferdigheter. (Unni Espenakk, Ernst Ottem og Merethe Mørk).

Mange barnehagebarn vokser opp med andre språk i hjemmet enn norsk. Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage, har økt betydelig siden 2005.

Deltakelse i barnehagetilbud av god kvalitet er viktig for at minoritetsspråklige barn skal ha de samme forutsetningene for læring som øvrige elever når de begynner på skolen.

Vi vet at barn omgis av et rikt sprøkmiljø hjemme og i barnehagen, men vi ser av forskning og erfaring at det ikke er nok. Vi må også berike alle voksnes kunnskap om viktigheten av ord og begrepslæring, samt kunnskap om hvordan vi kan arbeide mer bevisst for å stimulere barns språk.

I vår barnehage er vi opptatte av at barn skal få direkte opplevelser med ord og begreper, samt det å lære med alle sanser.

Det er viktig for vår barnehage at de voksne har fokus på å møte barn på deres nivå og på den arenaen barnet føler seg trygg. 

ASK, Alternativ og supplerende kommunikajson.

ASK står for  alternativ og supplerende kommunikasjon. Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, eller minoritetsspråklige som kommer til barnehagen uten norskspråklig forståelse, vil ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått, og for å forstå andre.

ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelig. Dette kan være i form av håndtegn, fotografi, rolltalk designer print - grafiske symboler (kommunikasjonskort) eller fysiske gjenstander.

Høsten 2017 ble det i Fet kommune etablert en prosjektgruppe som skulle arbeide med å implementere ASK som et allmennpedagogisk verktøy for alle ansatte og barn. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelig. Dette kan være bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som erstatter talen fullstendig, dette kalles alternativ kommunikajson. Andre trenger kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale, dette kalles supplerende kommunikasjon. I Lov om barnehager ble behovet for ASK nedfelt under kapittel 5; Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m

Barn som helt eller delvis mangler funskjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnende kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. (Lov om barnehager, 2005, §19i).

Prosjektets formål:

Alle barnehager i Fet skal bruke visuell dagtavle, kommunikasjonskort og tegn til tale som en del av det allmennpedagogiske tilbudet for å styrke tidlig innsats.

Delmål:

Alle barnehager er i gang med visuell dagtavle, kommunikasjonskort og tegn til tale innen juni 2018.

 

Hvordan jobber vi med ASK i Nerdrumshagen barnehage!

I vår barnehage har vi siden oppstart 2008 hatt visuell dagtavle for alle barn som en del av vårt allmennpedagogiske opplegg. I 2017 startet vi med kommunikasjonskort som alle ansatte har på seg, som støtte til det verbale språket for alle barn. Tegn til tale hadde vi allerede i perioder brukt, mens fra 2017 er dette satt i system. Nå skal alle barn og voksne lære tegn til tale. Vi benytter Tegnkalenderen på alle gruppene, med ett nytt tegn hver dag. "Dagens tegn" henges opp til dere foresatte på døren inn til fingarderoben. Slik kan dere være med å lære "tegn til tale", og forstå hvis barna deres kommer hjem og viser dere et tegn. Tegnkalenderen finner dere på Facebook og Instagram.

Slik ser dere at Nerdrumshagen barnehage allerede har nådd prosjektes mål. Så vårt mål er å få implementert "tegn til tale" og kommunikasjonskortene godt.  

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (Rammeplanen for barnehagen, 2017, s.12).

Det å ha fokus på ASK for ALLE barn er også et viktig ledd i inkluderingstanken, forebyggende mot- mobbing og utestenging. Vi ønsker at det å kommunisere med tegn til tale, kommunikasjonskort, verbal språk om det så er norsk, fransk urdu eller annet morsmål, så er det en del av barnehagens mangfold. Slik arbeider vi i tråd med Rammeplanen for barnehagen hvor forebygging mot krenkelser og mobbing er et viktig fokus (Rammeplan for barnehagen, 2017).

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer. (Rammeplanen for barnehagen, 2017, s.30).